บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 เป็นผู้ผลิตและจำ หน่าย เคมี SYNTHESIS  
หัวเชื้อน้ำ ยาประสิทธิภาพสูง ที่ใช้ใน Cooling Tower, Boiler, Chiller, Evaporative Condenser,
R.O. System เป็นบริษัทแนวหน้าในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่
 
- ผลิตและจำ หน่ายเคมีภัณฑ์ แบรนด์ SYNTHESIS
- ออกแบบโปรแกรมการใช้เคมีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
- บริการหลังการขาย, ตรวจค่าน้ำ , ตรวจเช็คความเรียบร้อยหน้างาน
- ให้คำ ปรึกษาด้ านการปรับปรุงคุณภาพน้ำ , การลดต้นทุน, การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร
  
ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ นำ องค์ความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการบริการและ ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ สามารถช่วยปกป้องดูแลเครื่องจักรของลูกค้า ให้ทำ งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเติมเต็มการบริการด้วยทีมบุคลากรที่ผ่าน การอบรมองค์ความรู้อย่างสม่ำ เสมอ ต้นทุนค่าใช้จ่ายแฝงที่ลดลง เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิง ค่าเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร  เครื่องจักรทำ งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือเกิดน้อยที่สุด และเมื่อเกิดปัญหา ลดการ Shut down ของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิตให้กับลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าจะได้ รับหลังจากใช้บริการของทางบริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด ก็คือ บริษัทพร้อมเข้ามาแก้ไขอย่างทันท่วงที