วิสัยทัศน์

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้านคุณภาพและการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุด

พันธะกิจ

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด มุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาผลงานวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยนักวิชาการที่มีความชำนาญและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้า

คุณค่าที่องค์กรมุ่งหวัง

1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
2. รักษาระเบียนวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่
3. รักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ทำงานร่วมกันเป็นทีม
5. หมั่นเรียนรู้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว

นโยบายคุณภาพ

การดำเนินงานของบริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกัด อยู่ในระดับมาตราฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004