บริษัท ซินเท็ค อินเตอร จำกัด เปนผูผลิต จำหนายและใหบริการ เคมีภัณฑปองกันตะกรันและปองกันการกัดกรอนสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) หอระบายความเย็น(Cooling Tower) และเคมีบำบัดน้ำเสีย(Waste Water Treatment) ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ รวมถึง โรงแรม โรงพยาบาล บริษัทมีความเชียวชาญ ดานงานบริการมากกวา 20 ป และไดรับมาตราฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 บริษัท ซินเท็ค อินเตอร จำกัด ไดรับความมั่นใจจากลูกคาในดานบริการ และ ใหคำปรึกษา ทั้งรายใหญ และ รายยอย บริษัทมีความยินดีใหบริการ โดยทีมวิศวกรและนักเคมีผูเชี่ยวชาญงานที่มีประสบการณ และ พรอมใหบริการอยางมืออาชีพ