สัมมนา Industrial Water Treatment
              บริษัทในเครือ ซินเท็ค อินเตอร์ กรุ๊ป ได้มีการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ 
        เรื่อง “Industrial Water Treatment” (Boiler and Cooling Water Treatment Chemical) ขึ้น 
      ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์
          โดยได้เชิญลูกค้า กลุ่มในเครือ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกันสัมมนาในครั้งนี้ด้วย