PORTABLE WATER TREATMENT CHEMICAL & EQUIPMENT

น้ำบริสุทธิ์สำหรับดื่ม
      บ่อยครั้งที่น้ำดิบก่อนการบำบัดท่ี่ถูกปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย, สารแขวนลอย, สารละลาย และอื่นๆที่เป็นมลทินในน้ำ ก่อนนำไปใช้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านไปยังกระบวนการฟื้นฟู ซึ่งที่แท้จริงแล้วการนำน้ำดังกล่าวไปใช้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ ต้องผ่านกระบวนการต่างๆขึ้นอยู่กับความสะอาดที่นำน้ำไปใช้งาน เช่น กรองทราย, กรองน้ำอ่อน, REVERSE OSMOSIS, และ Demineralization โดยเลือกใช้กรรมวิธีที่เหมาะสมกับการนำน้ำไปใช้ตามความต้องการเพื่อลดความเสี่ยง ที่ไม่สามารถคาดเดาได้จากระบบงานอุตสาหกรรม

BOILER WATER TREATMENT CHEMICAL

      หม้อไอน้ำนั้นมีราคาสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งจะผลิตขึ้นภายในประเทศ หรือสั่งซื้อมาจากต่างประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอนสม่ำเสมอเพราะเทคโนโลยีใหม่ๆจะสามารถประหยัดพลังงานของการเดินเครื่องใช้งาน ซึ่งหมายถึงการคุ้มทุนอย่างมหาศาลนั้นเอง การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อไอน้ำนั้นกำหนดเป็น 2 ลักษณะด้วยกันคือ
      1. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า “ทางกล”
      2. การบำรุงรักษาและการป้องกันโดยวิธีที่เรียกว่า “ทางเคมี” แต่ในที่นี้ จะเสนอแนวทางการบำรุงรักษาและดูแลป้องกันโดยวิธีทางเคมีเท่านั้น โดยการเน้นถึงปัญหา ที่มักจะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในตัวหม้อไอน้ำ
แบ่งออกได้เป็น 3 ปัญหาใหญ่ๆ ดังนี้
      1. ตะกรัน (DEPOSITS)
      2. การกัดกร่อน (CORROSION)
      3. การพาสารและน้ำไปกับไอน้ำ (CARRY OVER)

COOLING WATER TREATMENT CHEMICAL

      โดยทั่วไปแล้วระบบหล่อเย็นนั้น มักจะประสบปัญหาเรื่องตะกรันและการกัดกร่อน วัสดุที่มีตะกรันเกาะจับในระบบจะทำให้ประสิทธฺภาพ ในการแลกเปลี่ยนความร้อนลดลง ตามความหนาของตระกรันหรือ สิ่งปนเปื้อน สิ่งที่ตามมาคือพลังงานที่ต้องสูญเสียไปกับการชดเชย ความสมดุลที่สูญเสียไป เนื่องจากมีตัวขัดขวางการทำงานของระบบ นอกจากนั้น ตะกรันและการกัดกร่อนยังทำให้ ระบบน้ำหล่อเย็นเสียหาย และทรุดโทรม อย่างเห็นได้ชัดและการทำงานของเครื่องเป็นไปได้ไม่เต็มที่เพราะ ระบบแลกเปลี่ยนความร้อนจะ ทำงานได้ดีต้องอาศัยระบบ น้ำหล่อเย็นที่มีประสิทธิภาพด้วย ความสำคัญของระบบหล่อเย็นจึงไม่ใช่สิ่งที่จะมองข้ามไป
ปัญหาที่เกิดจากน้ำ
      1. การกัดกร่อนโลหะ (CORROSION)
      2. การเกิดตะกรัน (SCALE FORMATION)
      3. การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (BIOFOULING)

CHILLED WATER TREATMENT CHEMICAL

      CHILLER คือ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่มีหน้าที่ในการผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็นและส่งไปยังเครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ในห้องต่างๆ ของอาคารแต่ละอาคาร เพื่อถ่ายเทความร้อน CHILLER สามารถผลิตน้ำเย็นได้อย่างต่อเนื่อง จึงสามารถส่งน้ำเย็นนี้ไปจ่ายให้เครื่องปรับอากาศที่อยู่ตามอาคารต่างๆ ที่ไกลจากเครื่อง CHILLER ได้ซึ่งเครื่อง CHILLER เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของระบบปรับอากาศทั้งหมดที่ใช้พลังงานมากสูงถึง 52% ซึ่งปัญหาต่างๆที่พบ ในระบบดังกล่าวนี้ ล้วนแล้วเกิดจากการนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ ทำให้ระบบเกิดปัญหาดังนี้
ปัญหาที่เกิดจากน้ำ
      1. การกัดกร่อนโลหะ (CORROSION)
      2. การเกิดตะกรัน (SCALE FORMATION)
      3. การเกิดสิ่งปนเปื้อนจากจุลชีพ (BIOFOULING)

R.O.(REVERSE OSMOSIS) WATER TREATMENT CHEMICAL & EQUIPMENT

เครื่องกรองน้ำระบบ RO (REVERSE OSMOSIS)
      เป็นระบบการกรองเป็นชั้นๆ กล่าวคือ จะกรองตะกอนหยาบก่อนแล้วกรองรส กลิ่น สี จนเหลือสารละลายที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน แล้วให้ผ่านไส้กรองที่เรียกว่า เยื่อเมมเบรน ซึ่งมีขนาดละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน มีขนาดใกล้เคียงกับอณูของน้ำ ซึ่งเชื้อโรคที่มีขนาด 0.22 ไมครอน (เล็กที่สุด) ไม่สามารถผ่านได้ การกรองระบบ RO จึงเป็นระบบกรองน้ำระบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่ดีระดับหนึ่ง
       ในระบบการกรองดังกล่าวนี้ เครื่องกรองระบบ RO จะพบปัญหาการอุดตัน และการเสียหายของ membrane ซึ่งเกิดขึ้นได้ง่าย หากน้ำที่นำมาบำบัดมีการปนเปื้อนสูง ดังนั้นน้ำที่นำมาบำบัดจะต้องนำไปผ่าน prefilter เพื่อขจัดสารแขวนลอยที่มีโมเลกุลใหญ่ และขจัดสารประกอบคลอไรด์ (Chlorine) ที่จะทำให้เกิดการเสียหายของ membrane และหากต้องการนำน้ำจากการบำบัดแบบ RO นี้มาใช้

การทำความสะอาดโดยปั้มน้ำแรงดันสูง เพื่อขจัดความสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในระบบน้ำต่างๆ เช่น คูลลิ่ง บอยเลอร์ คอนเดนเซอร์ โดยวิศวกรผู้ชำนาญพร้อมทีมงานที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดระบบโดยการ CIRCULATE เคมีสำหรับงานล้าง และฉีดล้างโดยปั้มน้ำ แรงดันสูง พร้อมทีมงาน วิศวกรความคุมตลอดการปฏิบัติงาน